Услуги

МА-ГО КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје нуди широка лепеза на стручни сметководствени, консултантски и финансиски услуги за мали и средни претпријатија, непрофитабилни организации, трговци-поединци и други бизниси во Македонија.

ПРОФЕСИОНАЛНО, ЕФИКАСНО И АЖУРНО

МА-ГО КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје е сметководствена фирма која нуди комплетни сметководствени услуги за фирми вклучувајќи:

  • Финансиско сметководство
  • Материјално сметководство
  • Девизно работење
  • Изготвување годишни сметки и финансиски извештаи
  • Пресметка на плати
  • Пресметка на сите видови даноци
  • Пријава и одјава на вработени
  • Економско и правни совети
  • Даночен консалтинг
  • Пријава-одјава на даночен обврзник

Водиме деловни книги и ги изработуваме пропишаните пресметки и финансиски извештаи за микро, мали и средни друштва согласно Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) и Меѓународни стандарди за финансиско известување (МСФИ).

Изработката на горенаведените услуги по националните стандарди се изработуваат со сметководствен софтвер прилагоден за известувања и пополнување на извештаи до надлежните институции во Република Македонија, деловните банки и Народна банка на РМ.

Контакт

Законска регулатива

Корисни линкови

Next-Em

тел./факс.+389 (0)2 2031 156
e-mail: info@mago.com.mk